Notepad++ document

Notepad++ документ

This document is dedicated to the countless lost hours of both people having to search for simple answers, and people having to answer questions that shouldn't have to be asked in the first place. Documentation is always hard to get, good documentation nearly impossible.Цей документ присвячений незліченним втраченим годинам людей, що мають шукати прості відповіді, і людей, що мають відповідати на питання, яких не було раніше. Документацію завжди важко отримати, гарну документацію - практично неможливо.
This markup is based in the default appearance of Microsoft Windows. This can be different on your own system, but the names (text) should always the same. This is especially important on the screenshots. They are only for reference, your appearance of Notepad++ can be quite different.Ця розмітка розрахована на зовнішній вигляд Microsoft Windows за замовчуванням. Вона може відрізнятися у вашій системі, але імена (текст) завжди будуть однакові. Це особливо важливо для скріншотів. Вони - тільки для довідки, вигляд вашого Notepad + + може бути зовсім іншим.
All the images used in this helpfile assume the default settings. If you change any of these settings, you'll have to look for the other image instead, this is most noticable with the toolbar (the position of images will always remain the same).Всі зображення, використовані в цьому файлі допомоги зроблені за припущенням налаштування за замовчуванням. При зміні будь-якого з цих параметрів вам доведеться шукати інший малюнок замість наданого, це найпомітніше з панеллю інструментів (положення зображень завжди буде залишатися без змін).
Also, when talking about the left and right mouse buttons, the logical left and right is meant. These are the same as the physical left and right mouse buttons in the case of a right-handed setup. However, if you have a left-handed setup you will probably have the buttons swapped so act accordingly. This means in general you do what you normally do for most actions, Notepad++ mostly follows the standard Windows application behavior.Крім того, коли мова йде про ліву і праву кнопки миші, мається на увазі логічне ліве і праве. Вони відповідають фізичним лівій і правій кнопкам миші в разі правого налаштування (для правці). Якщо у вас ліві установки, вам, ймовірно, доведеться поміняти місцями кнопки так, щоб діяти відповідно. Це загалом означає те, що ви працюєте так само, як зазвичай дієте у більшості випадків, Notepad + + наслідує стандартну поведінку додатка Windows.
Likewise, the layout is discussed as it is displayed in a left-to-right order. On right-to-left systems (such as Hebrew) translated versions of Notepad++ can have the display order reversed, adjust accordingly as well.Крім того обговорюється макет з напрямком розташування зліва направо. В системах з розташуванням справа наліво (таких як іврит) перекладені версії Notepad + + можуть мати обернений вигляд; внесіть необхідні зміни.
This helpfile uses some markup to distinguish certain interface elements or interaction.Цей файл довідки використовує певну розмітку, аби виділити чи протиставити деякі елементи інтерфейсу.
When an option from the menu can be selected (open the menu then select the option), it will look like this: Menu->Option
where an arrow means 'Option' is in a submenu of 'Menu'
Коли в меню можна вибрати опцію (відкрийте меню і виберіть опцію), це буде виглядати так: Меню->Опція
де стрілка означає "Опція" в підменю "Меню"
When a button in the GUI can be pressed, it will be marked like this: Button Якщо кнопка в інтерфейсі може бути натиснута, то вона буде позначена так: Кнопка
Checkboxes can be toggled in on or off mode and are marked like this: Checkbox Прапорці можуть бути переключені у режим Увімкнуто або Вимкнено та позначені таким чином: Прапорець
Radiobuttons are like checkboxes, but in a single group of radiobuttons only one can be selected. Radiobuttons are marked like this: Radiobutton Перемикачі подібні до прапорців, але в одній групі прапорців тільки один може бути вибраний. Перемикачі позначені таким чином: Перемикач
Sometimes labels are used in the GUI to describe an element when they cannot have any text associated with them directly. Labels look like this: Label Іноді в GUI використовуються надписи для опису елементів, які не можуть мати текст, пов'язаний з ними безпосередньо. Надписи виглядають наступним чином: Надпис
Finally, when mouse or keyboard interaction is required, the buttons or keys to press are marked like this: Leftmousebutton Нарешті, коли необхідна дія миші або клавіатури, кнопки та клавіші для натискання позначені так: Ліва кнопка миші
This help file was written by Harry (harrybharry@users.sourceforge.net) and converted to HTML using KompoZer, compiled to a help file with Microsoft HTML Help Workshop. Notepad++ is a product by Don Ho, Microsoft and Microsoft Windows are registered trademarks.Цей файл довідки був написаний Гаррі (harrybharry@users.sourceforge.net) і конвертований в HTML за допомогою KompoZer, компільований у файл довідки програмою Microsoft HTML Help Workshop. Notepad + + є продуктом Дон Хо, Microsoft і Microsoft Windows є зареєстрованими товарними знаками.

X
Loading