Encoding

Кодування

Text can be encoded in multiple ways. Most (older) text files use an encoding named ANSI, which has room for a limited amount of different characters, but is often sufficient to display all the text. However, Unicode encodings allow for a much richer amount of characters, allowing a single file to contain many languages at once, at the cost of an increase in filesize. Notepad++ will automatically try to detect the encoding used when opening a file, but allows you to change it when editing it. To simply change the displayed encoding (without modifying the actual text), select one of the Format->Encode in options from the Format menu. The convert the text to a certain encoding, select one of the Format->Convert to options in the format menu. Текст може бути закодований кількома способами. Більшість (старіші) текстових файлів використовують кодування ANSI, яке містить обмежену кількість різних символів, але часто буває достатнім для відображення всього тексту. Проте Unicode кодування дає можливість мати значно багатшу кількість символів, дозволяючи в одному файлі містити багато мов, але за рахунок збільшення файла. Notepad + + буде автоматично намагатися визначити використане кодування при відкритті файла і дозволяє змінювати його при редагуванні файла. ого при редагуванні файла. Щоб змінити вигляд кодування (без внесення змін в самий текст), виберіть один з варіантів  Кодування ->Кодувати в… з меню Кодування. Щоб конвертувати текст в певне кодування, виберіть один з варіантів  Кодування->Перетворити в… з меню Кодування..
It can happen that a file is saved with a certain encoding, but upon reopening it in Notepad++ it is detected with another encoding. This is a technical limitation and happens because sometimes the resulting file will not differ even though different encodings are used. This is most noticeable if the file is saved without a special BOM (Byte Order Mark) indicating the used encoding. Може статися, що файл збережений в одному кодуванні, але при відкритті його в Notepad + + він буде визначений з іншим кодуванням. Це технічне обмеження і відбувається тому, що іноді файл в різних кодуваннях не відрізняється один від одного. Це особливо помітно, якщо файл збережений без спеціальної специфікації (мітка порядку байтів), що вказує використане кодування.
Notepad++ offers the following encoding schemes: Notepad++ пропонує наступні схеми кодування:
ANSI
Older encoding, smallest filesize but error prone due to use of various codepages
ANSI
Старе кодування, найменший розмір файла, але можливі помилки за рахунок використання різних сторінок кодувань
UTF-8
Unicode encoding, most Western character take one byte of filesize, but other character can take up more, 3 to 4 most commonly. A three byte BOM will be added upon save.
UTF-8
Unicode кодування, більшість західних символів займають один байт, але інші символи можуть займати більше, найчастіше від 3 до 4 байтів. Три байти специфікації будуть додані при збереженні.
UTF-8 without BOM
Like UTF-8, but no BOM is added. Saves three bytes, but makes encoding detection harder.
UTF-8 без BOM-специфікації
Як і UTF-8, але BOM-специфікації не додається. Зберігає три байти, але робить визначення кодування складніше.
UTF-16 Little Endian
All characters are two bytes in size, pairs are Little Endian ordered. A 2 byte BOM is added upon save.
UTF-16 Little Endian
Всі символи двобайтні, послідовність пар - Little Endian. 2 байти BOM-специфікації додається при збереженні.
UTF-16 Big Endian
All characters are two bytes in size, pairs are Big Endian ordered. A 2 byte BOM is added upon save.
UTF-16 Big Endian
Всі символи двобайтні, послідовність пар - Big Endian. 2 байти BOM-специфікації додається при збереженні.
In addition, since version 5.6, Notepad++ supports changing the character set being used to display the text, exactly the way you can change it on most web browsers. These encodings are available using the Character sets menu entry which comes right after the Encode in ... family items. Крім того, починаючи з версії 5.6, Notepad + + підтримує зміну набору символів, що використовується для відображення тексту, так само, як ви можете зробити це на більшості веб-браузерів. Цей вибір кодування доступний з меню Кодування -> Кодування… .
Note that, for HTML and XML files, Notepad++ attempts to detect the encoding being used when the file is opened, thus avoiding a number of errors which may not show before the file is being used on a server. Зазначимо, що для HTML і XML файлів, Notepad + + намагається виявити кодування при відкритті файла, що дозволяє уникнути ряду помилок, які не можуть виявитися до використання файла на сервері.
X
Loading