Status Bar

Рядок стану

The status bar shows additional information about the currently active document and consists of six sections. Рядок стану показує додаткову інформацію про стан поточного документа і складається з шести розділів.
The first section shows the current language that is selected for that document (see Languages). Перший розділ відображає поточну мову, яка обрана для цього документа (див. Мови).
The second section shows the filssize of the document ("length"), as well as its line count ("lines"). Doubleclicking this section brings up the Summary message box. Другий розділ показує розмір документа («довжину»), а також кількість рядків. Подвійне клацання на цьому розділі відкриє повідомлення Інформація про файл.
After that you find the current line ('Ln', first line is line 1), the current column ('Col', first position is 1) and the number of selected characters. If you doubleclick on this section, the Go to Line dialog will pop up. Далі ви знайдете поточний рядок ('Ln, перший рядок має номер 1), поточний стовпець (' Col ', перша позиція 1) і кількість обраних символів. Якщо ви двічі клацнете на цій ділянці, з'явиться діалогове вікно Перейти до рядка .

The fourth section shows the current newline format (see Newline format).

Четвертий розділ показує поточний Формат нового рядка (див. Формат нового рядка).

The fifth section shows the current character encoding of the document (see Encoding). П'ятий розділ показує поточне кодування документа (див.  Кодування).
The sixth and last section shows the current overtype status of the active view. INS means insertion and OVR means overtype (see Overtype for more information). Clicking on this section switches between insertion and overtype typing mode. Шостий і останній розділ показує поточний стан вводу з заміною символів в активному вікні. INS означає просту вставку, а ОВР - з заміною символів (див. Ввод з заміною символів для отримання додаткової інформації). Натискання на цей розділ перемикає між режимами вставки і вставки з заміною символів.
X
Loading