Preferences

Налаштування

You can configure many aspects of Notepad++ using the Preferences dialog. The dialog consists of multiple tab which contain options that are relevant to some aspect of Notepad++ (for instance, the interface or backup options). Ви можете конфігурувати багато опцій Notepad ++, використовуючи діалог Налаштування. Діалог складається з багатьох вкладок, які містять опції, що стосуються деякого параметра Notepad ++ (наприклад, вигляд або резервне копіювання).

General

The general settings control the look of the main interface. You can control the Tab Bar, the Tool Bar, the Status Bar and the menu from here, as well as the current ..

Загальні

Загальні Налаштування управляють виглядом основного інтерфейсу. Ви можете управляти Панелями ярликів, Інструментів, Рядком Стану і Меню, а також поточними ...

Localization:
This dropdown list shows all the languages which you can use for Notepad++ to speak your language. If you click on one of these languages, all user interface elements are instantly translated into that language. The various localization files are in the Localization subfolder of Notepad++'s install folder.
Локалізація:
Випадний список показує усі мови, з яких ви можете вибрати свою рідну, щоб користуватися нею в Notepad ++. Якщо ви вибираєте одну з цих мов, усі елементи інтерфейсу користувача миттєво перекладаються цією мовою. Різні файли локалізації знаходяться в локалізаційній підпапці інсталіційної теки Notepad++ .
Tool bar:
 • Hide - Check the hide checkbox to completely hide the tool bar. The following choices show immediate results, but sometimes a restart is required to load the correct icons:
 • Small icons - Notepad++ will use the small icon set for the toolbar. This can be the built-in icon set or custom icons.
 • Big icons - Notepad++ will use the large icon set for the toolbar. This can be the built-in icon set or custom icons.
 • Small standard icons - These are the default built-in icons. This is also the only option that will show any tool bar icons registered by plugins.
Панель інструментів :
 • Приховати - Поставте відмітку, щоб повністю приховати панель інструментів. Наступний вибір (зняття помітки) негайно відновить панель, але іноді вимагається повторний запуск, щоб завантажити правильно значки.
 • Маленькі значки - Notepad++ використовуватиме набір маленьких значків для інструментальної панелі. Це може бути вбудований набір маленьких значків або значки користувача.
 • Великі значки - Notepad++ використовуватиме набір великих значків для інструментальної панелі. Це може бути вбудований набір великих значків або значки користувача
 • Маленькі стандартні значки - це вбудовані значки за замовчанням. Це єдина опція, яка покаже значки будь-якої панелі інструментів зареєстрованих плагонів.
Menu bar:
Hide - If you check this option, the menu bar will automatically hide. To (temporarily) show the menu bar, press the Alt key or the F10 key to give the menu focus. Selecting an option, pressing escape or giving another window the focus will hide the menu again.
Рядок меню:
Приховати - Якщо ви відмітите цю опцію, рядок меню автоматично сховається. Щоб показати (тимчасово) рядок меню, тобто надати меню фокус, натискають клавішу Alt або клавішу F10. Вибираючи опцію виходу(ESC) або переводячи фокус на інші елементи (клацання по тексту), приховаєте меню знову.
Status bar:
Show status bar - Check the option to show the status bar.
 • Hide - Checking this option will hide the tab bar. You can still open multiple documents but you have to switch using shortcuts rather that using the tab bar.
 • Multi-Line - Checking this option will cause the tab bar to draw multiple rows of documents if they cannot all be displayed in a single row. Otherwise a pair of scroll arrow buttons will appear. Note that the active document will always be on the bottom row.
Рядок стану :
Показати рядок стану - Відмітьте опцію, щоб показати рядок стану.
 • Приховати - відмітка цієї опції приховає Панель вкладок (ярликів). Ви можете відкривати декілька документів але вам доводитеся перемикатися між ними за допомогою сполучення клавіш, а не ярликів.
 • Багаторядкова - Вибір цієї опції змусить Панель ярликів розміститися в декількох рядках, якщо вони не можуть поміститися в одному ряду. Інакше з'явиться пара стрілок прокрутки. Зауважте, що активний документ завжди буде в нижньому ряду
 • Vertical - Checking this option will rotate the tab bar 90° counterclockwise and place it at the left side of the screen.

 • Reduce - If checked the tab bar will use the default font and icon size. Unchecking will cause it to use a larger font and larger icons.
 • Вертикальна - Вибір цієї опції змусить обернутися Панель ярликів на 90° проти годинникової стрілки і помістить її в лівій частині вікна.
 • Зменшити - Вибір цієї опції призведе до того, що на панелі вкладок буде використовуватися розмір шрифту та піктограми за замовчанням. Зніміть галочку - це приведе до використання більших шрифтів і великих значків.
 • Lock - Checking this will disable the ability to sort documents by dragging the tabs around.

 • Draw the inactive tabs - If checked, inactive tabs will be drawn using a custom background color (see Settings, Styler Configurator).
 • Заборонити перетягування (Блокування) - Вибір цієї опції призведе до виключення можливісті сортувати документи за допомогою перетягування ярликів.
 • Неактивні вкладки сірі - якщо вибрана ця опція, неактивні вкладки будуть відмічені призначеним користувачем кольором фону (див. Опції, Конфігуратор стилю).
 • Draw the orange top bar - Checking this will draw a (by default) orange line on top of active tabs (see Settings, Styler Configurator).

 • Enable close button on each tab - Checking this will add a close button on each tab. Clicking it will close that tab.

 • Double click to close document - If checked, doubleclicking on a tab will close it.
 • Оранжева лінія згори - Вибір цієї опції намалює (за замовчуванням) помаранчеву лінію на вершині активної вкладки (див. Опції, Конфігуратор стилю).
 • Хрестик на вкладці (Увімкнути кнопку Закрити на кожній вкладці) - Вибір додасть кнопку Закрити на кожну вкладку, натиснувши яку можна закрити відповідну вкладку.
 • Закривати подвійним клацанням - При виборі цієї опції закрити документ можна подвійним клацанням

Editing

These settings affect the behaviour and look of Scintilla, the edit component of Notepad++.

Caret settings
 • Width - Set the width in pixels of the caret, or change it into a block which is the size if the current character (if printable, otherwise the size of the space character).
 • Multi-Editing
  You can enable or disable this feature through the checkbox. This both controls the ability to select multiple areas (see Selecting text) and to get typed text mirrored in all the areas in the selection.
  Folder margin style
  The style of the icons that indicate folding (See Folding). Select from 4 types. The None style hides the margin even if the document type would support it.
  • DefaultThe wrapped part of the line shows as several lines starting on the left margin
  • AlignedThe wrapped part of the line shows as several lines starting right below the unwrapped part.
  • IndentedThe wrapped part of the line shows as several lines starting with some indentation relative to the unwrapped part.
  • Show vertical edge - Checking this will draw a vertical edge throughout the document. Mode
  • Line mode - If this mode is set, the edge will be drawn using a line in the background
  • Background mode - If this mode is set, the edge will be drawn by changing the background color of characters that are past the edge. You can change the color with the Styler Configurator.
  • Number of columns: The distance in columns (as determined by the size of the space character) at which the edge will be drawn.
  • Display line number margin - If checked, line numbers will be drawn. You can change the color with the Styler Configurator. When shown, the line number margin can accommodate three digits, and will grow as needed to display numbers in a higher range.
  • Display bookmark margin - If checked, the bookmark margin will be drawn.
  • Active current line highlight - If checked, the line at which the caret is present will be drawn with a special background color. You can change the color with the Styler Configurator.

  Редагування

  Ці налаштування впливають на поведінку і вигляд Scintilla, компонента редагування Notepad++.

  Налаштування вставки
 • Ширина - Встановіть ширину знака вставки в пікселях або змініть на блок, розмір якого відповідає поточному символу (якщо це друкарський символ, інакше розміру пробіла).
 • Мульти-Редагування (Багатократне редагування)
  Ви можете задіяти або відключити цю опцію через перемикач. Він управляє здатністю вибрати декілька областей (див. Вибір тексту), і текст буде набиратися відразу в усіх вибраних областях.
  Оформлення меж блоку (стиль значків згортання)
  Стиль значків, які вказують згортання (див. Згортання). Виберіть з 4 видів. Стиль Вимкнено приховує полосу, навіть якщо тип документу підтримує її.
  • За замовчуванням Рядки, що згортаються, показуються кількома рядками, що починаються на лівому полі
  • Вирівняний Рядки, що згортаються, показуються кількома рядками, що починаються прямо під розгорнутою частиною.
  • З відступом Рядки, що згортаються, показуються кількома рядками, що починаються з деяким відступом щодо розгорнутих рядків.
  • Вертикальна межа - Вибір опції намалює вертикальний край в документі. Режим
  • Лінія - Якщо встановлено цей режим, то край буде визначений лінією на тлі
  • Тло - Якщо встановлено цей режим, то край буде визначений шляхом зміни кольору фону символів за краєм. Ви можете змінити колір за допомогою Конфігуратор стилю.
  • Стовпець: відстань в стовпцях (за розміром пробілу) до визначеного краю.
  • Показувати поле номерів рядків - Якщо прапорець встановлений, номери рядків будуть зазначені. Ви можете змінити колір за допомогою Конфігуратор стилю. Поле номерів рядків вміщає три цифри і буде рости в міру необхідності для відображення більших номерів.
  • Показувати поле закладок - Якщо прапорець встановлений, з’явиться поле закладок.
  • Підсвічувати поточний рядок - Якщо прапорець встановлений, рядок, на якому знаходиться курсор буде виділений особливим кольором тла. Ви можете змінити колір за допомогою Конфігуратор стилю.

  New Document/Default directory

  These options change the way new documents are created and what the default Open/Save directories will be.

  Новий Документ / Каталог за замовчуванням

  Ці опції змінюють шлях створених нових документів і каталоги за замовчанням для діалогів Відкритого/Збереження.

  File Open/Save Directory:
  The File Open/Save Directory, or Default Directory, controls what directory Notepad++ looks in when opening or saving files. Please note that the Default directory is not the same as the Current Directory (Working Directory) Notepad++ uses. Do not make assumptions about Notepad++ Current Directory.
  • Follow the current document - If this option is selected, the default directory will be the directory of the currently active file. If the file is a new, unsaved document, this will be Notepad++' directory.
  • Remember the last operation directory - If this option is selected, the default directory will initially be the directory Notepad++ was started in (you can control this by adjusting the shortcut you use for Notepad++) and only change when browsing for files (to open or save a file).
  • Custom - The default directory can be set to a fixed path. Browse for a path or type it yourself. If the path is invalid, Notepad++' directory will be used. You are allowed to use Environment Variables, using the $(var-name) syntax as usual.
  Тека відкриття або збереження файла:
  Каталог Відкриття/Збереження файла чи каталог за замовчуванням, визначає каталог для Notepad + + при відкритті або збереженні файлів. Зверніть увагу, що директорія за замовчуванням не тотожня поточному каталогу (робочому каталогу), що використовує Notepad + +.
  • Пройти за поточним документом - Якщо вибрана ця опція, каталогом за замовчуванням буде каталог активного в цей момент файла. Якщо файл новий, незбережений, текою буде Notepad + + каталог.
  • Запам'ятати останню теку - Якщо вибрана ця опція, каталогом за замовчуванням буде каталог, де був запущений Notepad + +(ви можете користуватися для цього гарячими клавішами), який змінюється лише під час операцій з файлами (відкриття або збереження файла)
  • Користувача - Каталог за замовчуванням вами може бути визначений. Знайдіть шлях або введіть його самостійно. Якщо шлях є недійсним, буде використовуватися Notepad + + каталог. Ви можете працювати зі змінними середовища, використовуючи синтаксис $(назви змінних) .

  File Association

  You can associate files with Notepad++ so opening those files will start Notepad++. Select a type of file, then select the desired extension and press the left arrow to associate the file. To add a custom type of file, select customize, enter the extension and press the -> button. To remove the association, select the extension to dissociate and press the arrow next to the garbage can.

  Зв'язок з файлом

  Ви можете зв'язати файли із Notepad ++ так, щоб вони відкривалися в Notepad++. Виберіть тип файла, потім його розширення і натисніть верхню стрілку вправо, щоб зв'язати файл. Щоб додати користувацький формат файла, виберіть тип, введіть розширення і натисніть кнопку ->. Щоб видалити зв'язок з певним типом, виберіть його розширення і натисніть нижню стрілку вліво.

  Language Menu/Tab settings

  You can select the languages that are available from the Language menu. In the Available Items list are the languages that are currently visible. To hide a language form the menu, select it and press the -> button to put it in the Disabled Items list. Add the language again by selecting it from the Disabled Itemslist and pressing the <- button.
  The appearance of the Language menu can be further controlled by the Make Language menu Compact checkbox. When checked, languages whose names start by the same letter are grouped into a submenu, rather than being all lumped in the menu proper.

  Tab settings can be adjusted on a per language basis. The right hand list has all built-in languages, as well as a topmost (Default) entry. The latter applies to all languages which don't have a custom setting, as well as to all user defined languages. The frame below allows adjusting tab settings for the selected language:

  • Tab size - Size in space characters of a tab character in the document.
  • Replace by space - Checking this will cause any tabs added to be in the form of spaces, up to the amount as determined by the Tab size setting.

  Синтаксис/Табуляція

  Ви можете вибрати мови, які доступні в меню Мова . У списку Доступні мови є ті, які в даний момент видно. Щоб приховати мову в меню, виберіть її та натисніть кнопку -> , щоб включити її в список Вимкнені мови . Щоб додати мову знову, потрібно вибрати її зі списку Вимкнені мови і натиснути <- кнопку.
  Вигляд меню Мова може бути додатково налаштовуватися за допомогою опції Компактне меню синтаксису При виборі опції, мови, імена яких починаються з одієї букви, будуть згруповані в підміню, в іншому випадку кожна мова буде зазначена окремо в списку.

  Табуляцію можна налаштувати окремо для кожної мови. Список праворуч - перелік всіх вбудованих мов, а також мови за замовчуванням (верхній запис). Останнє відноситься до всіх мов, які не мають користувцьких налаштувань, або не є мовами користувача. Вкладка нижче дозволяє змінювати налаштування для вибраної мови:

  • Розмір табуляції - Розмір в пробілах символів табуляції в документі.
  • Замінити пробілом - При виборі опції символів табуляції будуть замінені пробілами в кількості, що визначається налащтуванням розміру табуляції.

  Print

  Use these settings to adjust the layout and colors used when printing a document, as well as the page header and footer text. This can be any regular string or a variable that will change depending on the printed document.

  • Print line number - If selected, linenumbers will be printed aswell.
  • Colour Option:
   • WYSIWYG - print colours exactly as they are on the screen.
   • Invert - This will print the document with the background color inverted (white becomes black for instance, and v.v.) and the default foreground color inverted. All other colors will remain the same.
   • Black on white - All text will be printed black and a white background.
   • No background color - This will print all the text colored, but any background colors (including the default color) will be printed white.
  Variables
  You can use Variable: variable text inside the current header/footer. There are a few default variables listed, but you can also use any variable used by the Run dialog (see Commands) as well. The syntax is the same. To add some predefined variable from the dropdown, click Add. The name will automatically be escaped.
  Header:
  Control the header text. If any header text is present, it will be separated from the document with a line. Use the various edit controls to adjust the text added to the header. You can add text in the left aligned, right aligned and centered sections. The controls below control the font used by the header.
  Footer:
  Control the footer text. See Header for more information.

  Друкувати

  Використовуйте ці налаштування, щоб регулювати розміщення і кольори, друкуючи документ, а також верхній та нижній колонтитули. Це може бути регулярний рядок або змінна, яка буде мінятися в залежності від друкованого документа

  • Надрукувати номер рядка - При виборі опції номери рядків також будуть надруковані.
  • Colour Option:
   • WYSIWYG - друкувати кольори точно так, як вони вигдядають на екрані.
   • Інверсія - Документ буде друкуватися з інвертованим кольором тла (біле стає чорним, наприклад, і навпаки) та з інвертованим кольором переднього плану за замовчуванням. Всі інші кольори залишаться без змін.
   • Чорний на білому - Увесь текст буде надрукованим чорним кольором на білому тлі.
   • Немає кольору тла - Увесь текст надрукується кольоровим, але будь-які кольори (у тому числі заданий по умовчанню колір) фону будуть надрукованою білими.
  Змінні
  Ви можете користуватися Змінними: текст всередині поточного верхнього / нижнього колонтитула. Є кілька змінних за замовчуванням у списку, але ви також можете використовувати змінні з діалогового вікна Запуск (див. Команди). Синтаксис такий же. Щоб додати змінну з випадаючого списку, натисніть кнопку Додати. Назва автоматично щезне.
  Верхній колонтитул:
  Управління текстом верхнього колонтитула. Якщо є текст верхнього колонтитула, то він буде відділений від документа за допомогою лінії. Використовуйте різні елементи управління для форматування текста верхнього колонтитула. Ви можете додати текст з лівого краю, праворуч і в центральних секціях. Елементи управління внизу - для виюору шрифту верхнього колонтитула.
  Нижній колонтитул:
  Управління текстом нижнього колонтитула. Див. Верхній колонтитул, щоб отримати додаткові відомості.

  Backup/Auto-Completion

  Backup:
  Control backup behaviour. You can instruct Notepad++ to automatically make a backup of every file if you save any modifications.
  • None - No backups are made.
  • Simple backup - A backup is saved to a file with the same name and .bak added as extension (the original extension is preserved).
  • Verbose backup - Like simple backup, but before the .bak extension a short date and timestamp is added.
  • User custom backup directory - If checked, a custom backup directory is used instead of saving to the same directory the file resides in. If the path is invalid the directory the file resides in will be used.
  Auto-completion:
  See Auto-Completion on what Auto Completion is.
  • Enable Auto-completion on each input - If checked, Notepad++ will try to autocomplete the current word being typed based on how much is already written.
   • Function Completion : try to complete the current word using the list of functions of the current language.
   • Word completion : try to complete the current word using the words in the document.
   • From #th characters: Enter amount of characters needed before Notepad++ tries to auto-complete the current words. Allowed values range from 1 to 9.
  • Function parameters hint on input - If checked, when a character is added that marks the start of a list of arguments of the currently typed function, the function parameters calltip will be shown.

  Резервне копіювання / автозаповнення

  Резервне копіювання:
  Управління поведінкою резервного копіювання. Ви можете доручити Notepad + + при збереженні змін у файлі автоматично створювати його резервну копію.
  • Вимкнене - Резервні копії не робляться.
  • Просте - резервна копія зберігається в файлі з тим же ім'ям і .bak додається як розширення (оригінальне розширення зберігається).
  • Докладне - Подібне до простого резервного копіювання, але перед .bak розширенням додається дата і час збереження.
  • Тека користувача для збереження - Якщо відмічено, використовується для збереження резервної копії тека користувача замість каталогу, в якому знаходиться файл. Якщо шлях до теки неправильний, резервна копія зберігатиметься в каталозі файла.
  Автоматичне завершення:
  Подивіться Автоматичне завершення , щоб дізнатися що таке - Автоматичне завершення.
  • Ввімкнути для кожного введення - Якщо відмічено, Notepad ++ пробуватиме самостійно завершити поточне слово, що набирається, аналізуючи вже записане.
   • Закінчення функцій: Пробує завершити поточне слово, використовуючи список функцій поточної мови.
   • Завершення слова: Пробує завершити поточне слово, використовуючи слова в документі.
   • З #-го символа: Кількость символів, що треба ввести перш, ніж Notepad ++ пробуватиме завершити поточне слово. Дозволені значення від 1 до 9.
  • Підказка параметрів функції при введенні - Якщо вибрано, при додаванні символа, що зазначений нп початку в списку аргументів функції, що набирається, буде показана підказка її параметрів.

  MISC

  These settings control other aspects of Notepad++.

  Clickable link settings:
  This feature optionally makes web addresses (all protocols) clickable. Double clicking opens that address in your browser, if any is installed and registered.
  • Enable - If enabled, http:// addresses are clickable as soon as they have been typed and caret leaves them.
  • Don't draw underline - If enabled, the address will be drawn without an underline. Underlining is the default.
  File Status Auto-detection:
  Automatically checks the status of each opened file when Notepad++ is activated from the background.
  • Enable - Check to enable status detection.
  • Update silently - If a change to a file is detected (modified contents), Notepad++ will reload the file without asking.
  • Scroll to the last line after update - If checked, when a file is reloaded after an external modification is detected, it will be scrolled to the last line (useful for tailing log files).
  Highlight matching tags:
  Tag highlighting is used for HTML/XML languages. When the cursor is located inside or at a tag, corresponding tag entries will be colorized. Change the colors using the Styler Configurator.
  • Enable - Check to enable tag highlighting.
  • Highlight tag attributes - If checked, the attributes of a tag will be colorized as well.
  • Highlight comment/php/asp zone - If checked, tags inside a php/asp zone will be matched as well.
  • Remember the current session for next launch - If checked, the all the files opened in Notepad++ will be opened again if Notepad++ is closed.
  • If an extension is entered in Session file ext, Notepad++ will try to open these files as session files instead of regular files. This allows you to simply provide a session file via the command line or any other method of opening a file to load a session into Notepad++.
  • Enable Notepad++ auto-updater: If checked, Notepad++ will attempt to find about an update at startup. You have the option of postponing the upgrade if one is found.
  • Auto-indent - If checked, adding a new line will automatically indent that line if any line with text before it has indentation as well. The indentation will then be matched.
  • Minimize to sys tray - If checked, minimizing Notepad++ will cause it to be hidden from the taskbar and an icon to be added to the system tray (notification area). Clicking the icon will bring Notepad++ back to the foreground.
  • Smart highlighting - If checked, any word that matches the currently selected word in the screen will be highlighted. You can control the color using the Styler Configurator.
  • Show only filename in titlebar - If checked, instead of the full path to the active file only the filename will be displayed.

  Різне

  Ці налаштування управляють іншими параметрами Notepad++.

  Налаштування ланок:
  Цей вибір робить адреси (всіх протоколів) активними до клацання. Подвійне клацання відкриває адресу у вашому браузер, якщо такий встановлений і зареєстрований.
  • Задіяне - Якщо опція вибрана, веб-адреси, як тільки вони будуть набрані і курсор залишить їх, стануть активними до клацання.
  • Не підкреслювати - - Якщо вибране, адреса не матиме підкреслення. Підкреслення - опція за замовчанням.
  Авто-визначення стану файла:
  Автоматично визначає стан кожного відкритого файла, коли Notepad++ активуєься.
  • Увімкнути - - Задіяти визначення стану.
  • Поновлювати, не питаючи - Якщо виявлена зміна файла (змінений вміст), Notepad++ перезавантажить файл не питаючи
  • До останнього рядка після оновлення - Якщо відмічено, після перезавантаженя файла в разі виявленої зовнішньої модифікації, файл буде прокручено до останнього рядка (корисне для довгих журнальних файлів).
  Підсвічування парних тегів:
  Для мов HTML/XML використовується підсвічення тегів. Коли курсор знаходиться усередині тега або на ньому, відповідні парні теги будуть підсвічені. Щоб змінити кольори, використовуйте Конфігуратор стилю.
  • Задіяти - Ввімкнене підсвічування тега.
  • Підсвічування параметрів тега - Якщо відмічено, атрибути тега будуть також розфарбовані.
  • Підсвічування зон коментарів /php/asp - Якщо відмічено, також позначаться парні теги /php/asp зон.
  • Відкривати файли минулої сесії - Якщо відмічено, усі файли минулої сесії Notepad ++ будуть відкриті при новому запуску Notepad++.
  • Якщо розширення додається до файла сесії, Notepad++ намагатиметься відкрити файли як файли сесії замість звичайних файлів. Це дозволяє вам завантажити файл сесії в Notepad ++ за допомогою командного рядка або у будь-який інший спосіб відкриття файла.
  • Задіяти автооновлення Notepad++ : Якщо відмічено, Notepad++ спробує знайти оновлення при запуску. Втім, Ви маєте опцію відстрочення оновлення, якщо воно знайдеться.
  • Авто-відступ - Якщо відмічено, новий рядок автоматично вирівнено з відступом, що мав попередній рядок (відступ буде узгоджено).
  • Згортати в трей піктограмою - Якщо відмічено, при мінімізації Notepad++ значок з панелі завдань зникне, натомість з’явиться піктограма на системній панелі (область повідомлень). Клацання на значку активує вікно Notepad++.
  • Інтелектуальне підсвічування - Якщо відмічено, будь-яке слово, яке відповідає наразі вибраному на екрані, підсвітиться. Ви можете управляти кольором, використовуючи Конфігуратор стилю.
  • Показувати лише ім'я файла в рядку заголовка - Якщо відмічено, замість повного шляху до відкритого файла відображуватиметься тільки ім'я файла.
  X
  Loading